Alarmes tècniques

La gestió de la informació de les instal·lacions per tal de garantir el seu correcte funcionament. La generació d’alarmes tècniques és de gran utilitat tant per als usuaris d’habitatges particulars, com per al personal de manteniment de les instal·lacions, ja sigui en hotels, edificis de treball o per als propis instal·ladors que poden oferir un millor servei als seus clients.

Un exemple senzill d’aquesta utilitat és la utilització de sondes de temperatura en dipòsits acumuladors d’aigua calenta, de forma que si la temperatura baixa per exemple dels 35ºC es genera una alarma que avisa al responsable de manteniment mitjançant un correu, trucada, o bé una senyal lluminosa o acústica, de que hi ha un problema en la producció d’ACS. D’aquesta forma no cal esperar a que es quedi sense aigua el dipòsit per procedir a la seva revisió.

Altres exemples d’alarmes tècniques són la generació d’informes d’error quan es detecta un consum d’energia elevat en un habitatge buit, o bé un consum d’aigua continuat que pot ser indicatiu d’una fuita.

Gestió d’edificis

Oferim el servei d’instal·lació i configuració dels equips necessaris per tal de gestionar energèticament els edificis per obtenir els següents beneficis: Control de la despesa energètica per zones, locals, pisos o habitacions d’hotel. Gestió del consum d’aigua de l’edifici, alertes per canvi de tram i estimació de facturació.

Alertes en cas d’anomalies en el funcionament de les instal·lacions, per exemple tancar l’entrada d’aigua a l’edifici en cas de que es detecti una fuita, per tal d’evitar possibles desperfectes i consums d’aigua elevats.

El control intel·ligent d’edificis permet anticipar les accions de manteniment, per exemple en hotels podem generar un avís a l’encarregat de manteniment en cas de que la producció d’aigua calenta estigui per sota d’un valor límit, de forma que no caldrà esperar a que els clients detectin aquest problema i poder-lo solucionar abans.

Un altre benefici en l’anticipació de les accions de manteniment, és l’avaluació del comportament dels sistemes de calefacció i refrescament, de forma que generin alertes en cas de que no estiguin treballant al rendiment esperat.